Leerplicht

Folder leerplicht

Vanaf april 2015 zijn de nieuwe folders over de leerplicht gratis af te halen op alle scholen en op het gemeentehuis van Aalsmeer. De folder is hier ook te downloaden. In de nieuwe leerplichtfolder worden alle rechten en plichten met betrekking tot de Leerplichtwet nog eens helder uiteen gezet.
Met ingang van 1 augustus 2007 is de leerplichtwet gewijzigd en is de kwalificatieplicht tot achttien jaar ingevoerd.

Leerplichtwet 1969

Handhaving van de Leerplichtwet en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is in de laatste jaren steeds centraler komen te staan in de zorg en aandacht voor onze jeugd. Dit brengt een heel stelsel van wetten, regels en afspraken met zich mee waar scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en leerplichtambtenaren mee te maken hebben. Iedere partij heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten.

Onderstaand de belangrijkste regels:

Leerplichtige leeftijd en verder

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school.

Van spijbelende leerlingen doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim.

Kwalificatieplicht

De Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 18e jaar tenminste een HAVO-, VWO- of MBO2-diploma moeten halen. De kwalificatieplicht is daarmee een verlenging van de leerplicht. De regeling heeft als doel schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een degelijke positie te geven op de arbeidsmarkt.

Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor jongeren die:
  • nog geen 18 jaar zijn
  • nog geen startkwalificatie hebben behaald en
  • de volledige leerplicht achter de rug hebben.
Jongeren kunnen een startkwalificatie halen door een volledig dagonderwijsprogramma te volgen óf een combinatie van werken en leren, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO (BBL).

Uitzonderingen en vrijstellingen

Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Bovendien mag de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen.

Algemene informatie over Vakantieverlof leerplichtige kinderen

De regeling voor vakantieverlof voor leerplichtige kinderen is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders die vanwege hun beroep niet binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de agrarische sector of de horeca. Uw werkgever moet dit kunnen aantonen. Verlof voor vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De schoolleiding beslist over dergelijke aanvragen voor vrijstelling. De schoolleiding beslist bovendien over aanvragen voor verlof op grond van 'andere gewichtige omstandigheden'. Dit verlof duurt ten hoogste tien dagen. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij de directeur van de betrokken school.

Data schoolvakantie

In Nederland stelt de minister van OCW de data voor de zomervakanties vast. De overige vakanties zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie mogen de scholen zelf bepalen. Goedkeuring of toestemming van de minister is daarvoor niet nodig. De minister geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na zeven of acht weken les een week vakantie geven. Verder verschillen de adviesdata alleen voor de herfst- en de krokusvakantie per regio. De adviesdata voor de mei- en de kerstvakantie zijn voor alle regio’s gelijk.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de vaststelling van de vakantiedata in de school. Daardoor kunnen ouders dus meer doen dan alleen naar vakanties informeren. De vakantiedata gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf de vakanties.

Belangrijk

Jongeren hebben het recht op onderwijs, maar ook de verplichting tot het volgen van onderwijs. Het niet naleven van de Leerplichtwet is strafbaar en kan als zodanig worden behandeld (in de zin van het opmaken van een proces-verbaal).

Vragen

Mochten er vragen zijn betreffende de Leerplichtwet kunt u contact opnemen met één van de leerplichtambtenaren van Gemeente Aalsmeer.

Contactgegevens

Gemeente Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Telefoonnummer: (0297) 38 75 75
Laatst gewijzigd: 31 juli 2015