Standplaats op de weekmarkt

In Aalsmeer wordt iedere week op dinsdag van 9.30 uur tot 16.00 uur op het Praamplein een warenmarkt gehouden.

Gebrancheerde markt

De gemeente Aalsmeer heeft een gebrancheerde markt. Dit houdt in dat bij het verstrekken van vergunningen voor een vaste standplaats gelet wordt op het soort product dat de standhouder wil verkopen. Dit is noodzakelijk om een evenwichtige verdeling van het soort goederen dat op de markt verkocht wordt te laten blijven bestaan.

Soorten standplaatsen

Om een standplaats in te kunnen nemen op deze weekmarkt is een vergunning noodzakelijk. Er zijn drie soorten standplaatsen op de weekmarkt in Aalsmeer:
 • Vaste standplaatsen (voor onbepaalde tijd; worden toegewezen, na sollicitatie, door de Meerlanden NV)
 • Dagplaatsen (uitsluitend voor één marktdag, worden op de marktdag zelf toegewezen door de marktmeester, zo nodig door middel van loting)
 • Eén standwerkersplaats (uitsluitend voor één marktdag, wordt op de marktdag zelf toegewezen door de marktmeester, zo nodig door middel van loting)
Voor de laatste twee standplaatsen geldt dat deze alleen worden afgegeven voor de verkoop van een artikel dat (die dag) nog niet op de markt is vertegenwoordigd.

Vaste standplaats innemen

Bij een vacante vaste standplaats treedt een sollicitatieprocedure in werking. Dit gaat volgens een vastgesteld protocol:
Na het vrijkomen van een vaste standplaats plaatst de marktmeester een advertentie in het vakblad De koopman met vermelding van de branche (ook via de website). In deze advertentie wordt een termijn gesteld waarbinnen sollicitanten kunnen reageren. De reactie kan worden gericht aan De Meerlanden NV.
Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende criteria:
 • De aanvrager is handelingsbekwaam
 • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Als er meer dan één sollicitant reageert op de vacature, hanteert de gemeente Aalsmeer geen wachtlijst maar een lotingprocedure.

Dagplaats of standwerkersplaats innemen

Een dag- of standwerkersplaats kan (per keer) uitsluitend één marktdag ingenomen worden. Dit moet op de dag zelf met de marktmeester geregeld worden. Mochten er meer gegadigden dan plaatsen zijn, dan zal er worden gekozen door middel van loting.
Voor het innemen van een dagplaats zijn de volgende zaken van belang:
 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
 • De branche waarin men goederen wenst te verkopen
 • Het middel waarmee men een standplaats wenst in te nemen
 • Eventueel benodigde aansluitingen op nutsvoorzieningen
Daarnaast moet de aanvrager de volgende documenten kunnen overleggen:
 • Bewijs van verzekering tegen W.A.-schade
 • Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel als ambulant handelaar
 • Geldig legitimatiebewijs

Contactgegevens

De Meerlanden
Aarbergerweg 41
1435 CA Rijsenhout
Tel: 0297 - 38 17 17
Geopend: ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur
Laatst gewijzigd: 8 december 2014