Woning doorverhuren? Je loopt tegen de lamp!

Wie een woning wil huren, moet zich aan de regels houden. Die regels zorgen ervoor dat de woningen van ons dorp eerlijk worden verdeeld. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels.

Waarom woninggerelateerde fraude melden?

Woonfraude leidt er toe dat mensen die recht hebben op een huurwoning langer moeten wachten. Daarnaast bestaat de kans dat uw belastinggeld terecht komt bij mensen die daar geen recht op hebben. Bovendien kan het overlast of onveilige situaties veroorzaken. Daarom bestrijdt de overheid fraude. Veel woninggerelateerde fraude is alleen op te sporen met uw hulp. Meld daarom uw vermoedens van woninggerelateerde fraude bij ons. Uw melding blijft anoniem.

Er zal niet altijd sprake zijn van een strafbare situatie. Maar meld bij twijfel toch, want het omgekeerde kan ook waar zijn: er blijkt van alles in een woning aan de hand te zijn. Dit wordt pas duidelijk als we onderzoek doen.

Wat kunt u melden bij Actie Schijnwerper?

Vermoedens van:
 • Onderhuur
 • Leegstand
 • Een reguliere woning die als hotel of pension wordt gebruikt, illegale kamerverhuur
 • Wietplantage op een woning, drugshandel, prostitutie of ander gebruik voor criminele doeleinden
 • Overbewoning
 • Brandonveilige situaties
 • Onterechte woningtoewijzing
 • Onterechte uitkeringen of toeslagen

Hoe kunt u woninggerelateerde fraude melden?

U kunt woninggerelateerde fraude digitaal, schriftelijk of telefonisch melden.

Telefonisch of schriftelijk

Bel (0297) 38 75 75 of stuur een e-mail naar: info@aalsmeer.nl
U kunt ook schrijven naar:
Gemeente Aalsmeer
Ter attentie van Actie Schijnwerper
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

U kunt woninggerelateerde fraude ook melden bij de woningbouwvereniging: http://www.eigenhaard.nl/informatie-en-service/huurwoning/klachten-en-overlast/woonfraude-en-onderhuur.

Onterechte woningtoewijzing

Klachten over onterechte woningtoewijzing kunt u ook melden bij de geschillencommissie woonruimte verdeling Amstel- en Meerlanden, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Telefoon (023) 567 64 93

Meldingen overlast

Overlastmeldingen kunt u het beste rechtstreeks melden bij Meldpunt Amstelland. Telefoon (020) 543 04 40 of mail: meldpuntamstelland@vitawelzijnenadvies.nl. Als het gaat om een woning van Eigen Haard. Neem dan contact op met Eigen Haard, Postbus 67065, 1060 JB Amsterdam. Telefoon (020) 680 18 01, e-mail: info@eigenhaard.nl of website www.eigenhaard.nl.

Wat doet Actie Schijnwerper met uw melding

 • Wij nemen iedere melding serieus in behandeling.
 • Uw melding gaat naar één van de partners van het meldpunt met het verzoek het adres in onderzoek te nemen. U kunt natuurlijk ook zelf rechtstreeks bij deze instantie melden als u weet waar uw klacht thuishoort.
 • Als de melding niet bij één van de partners thuishoort, verwijzen wij u naar de geëigende instantie of wij geven wij uw melding zelf door.
 • Bij voldoende geldig juridisch bewijs zijn er diverse maatregelen mogelijk, zoals ontbinding van het huurcontract of oplegging van een boete. Een onderzoek kan geruime tijd duren, van een half jaar tot meerdere jaren.
 • De onderzoeken van de partners zijn privacygevoelig. Over de uitslag van een onderzoek kunnen we de melder daarom niet altijd in detail informeren. Wel publiceren wij jaarlijks de acties en resultaten van Actie Schijnwerper, maar dan zonder privacygevoelige informatie.

Partners van Actie Schijnwerper

Aan de Actie Schijnwerper werken de volgende afdelingen en organisaties samen:
 • Woningbouwcorporatie Eigen Haard
 • Afdeling Publiekszaken/team adresonderzoek GBA
 • Afdeling Werk en Inkomen
 • Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Regels

Regels woningtoewijzing

Alle informatie hierover kunt u vinden op: www.woningnetregioamsterdam.nl
De regels gelden alleen voor sociale huurwoningen, dat zijn woningen met netto huurprijs tot € 710,68 (situatie 2015)

Regels doorverhuren/huisbewaring

Sociale huurwoningen mogen niet worden doorverhuurd. Als het wel gebeurt, worden mensen die volgens de regels in aanmerking komen voor de woning gedupeerd. Als u huurder bent van een sociale huurwoning, moet u daar ook daadwerkelijk wonen. Als u ergens anders gaat wonen, moet u uw huurcontract opzeggen, zodat de woning weer vrijkomt.

Huisbewaring is in sommige gevallen wel toegestaan. Als u bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland gaat en u wilt uw huis laten 'bewaren'. Of u gaat op proef samenwonen, maar wilt voor de zekerheid uw woning aanhouden. In sommige gevallen is huisbewaring dan mogelijk. U hebt dan wel vooraf toestemming nodig van de verhuurder. Huisbewaring kan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar, met in bepaalde situaties de mogelijkheid om nog een jaar te verlengen. De duur van twee jaar mag niet worden overschreden. Regel toestemming voor huisbewaring voor de hoofdbewoner vertrokken is. Achteraf kan geen toestemming meer worden aangevraagd en kan zelfs tot ontruiming worden overgegaan.

Verhuur van kamers (onzelfstandige woonruimte) is onder bepaalde voorwaarden toegestaan als de eigenaar hier vooraf schriftelijk mee instemt. Het gaat hierbij om inwoning, u dient als hoofdhuurder zelf ook in de woning te blijven wonen.

Op de site van www.eigenhaard.nl is gedetailleerdere informatie te vinden over de criteria en procedure bij huisbewaring en kamerverhuur.

Regels inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Iedereen die afkomstig is uit het buitenland en naar verwachting gedurende een half jaar tenminste tweederde van die tijd in Nederland verblijft, moet zich binnen vijf dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de GBA. Bij een adreswijziging dient u dit binnen 5 werkdagen na verhuizing door te geven aan de gemeente waar u bent gaan wonen.

U dient hierbij altijd het adres op te geven waar u daadwerkelijk woont. Iedereen die naar het buitenland verhuist of voor minstens acht maanden naar het buitenland vertrekt, dient zich uit te schrijven uit de GBA.

Convenant Doorzon

De gemeente Aalsmeer heeft een convenant gesloten met politie Amsterdam-Amstelland, woningcorporaties Eigen Haard en netbeheerder Liander om het criminele gebruik van woningen gezamenlijk aan te pakken. In het convenant Doorzon is geregeld dat de politie onrechtmatig gebruik van woningen doorgeeft aan de betrokken partners. Denk bijvoorbeeld aan hennep-teelt in een woning. De vrijgekomen woningen komen beschikbaar voor de mensen die er recht op hebben.

Hoe werkt het?

Als de politie tijdens een (strafrechtelijk) onderzoek onrechtmatige bewoning of onrechtmatig gebruik van een woning constateert, wordt specifiek over deze situatie een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal gaat niet in op de strafrechtelijke kant van de zaak, maar bevat informatie op basis waarvan partners het onrechtmatig gebruik kunnen aanpakken op grond van hun wettelijke mogelijkheden. Het proces-verbaal gaat naar gemeente en betrokken partners. Die zorgen voor herstel van de rechtmatige situatie.

Hennep teelt in woningen

Zie onderstaande flyer over de teelt van hennep bij doorverhuurde woningen en flats.